Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 er nå ferdigstilt. Forslaget skal nå behandles i ulike kommunale råd/utvalg. Formannskapet skal innstille i saken i møte 23.11 2017 og kommunestyret fatter endelig budsjettvedtak i møte 14.12 2017.
Les mer
 
 
 
Lønnspolitisk plan 2017-2019

Lønnspolitisk plan 2017-2019

Vadsø kommunes lønnspolitikk er utarbeidet i samråd med arbeidstakerorganisasjonene. Politikkområdene har vært diskutert i Administrasjonsutvalget, og i enkeltmøter med fagforeningenes representanter før strategidokumentet ble ferdigstilt. Arbeidet med planen hatt utgangspunkt i arbeidstakerorganisasjonenes innspill, og utarbeidet av personalavdelingen. Planen har vært til høring hos HTV.
Les mer
 
 
 
Kompetanseplan 2017-2019

Kompetanseplan 2017-2019

Kompetanse lønner seg. Vadsø kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling bør skje med kortsiktige og langsiktige planer og mål i kommunen.
Les mer
 
 
 

Rådmannens forslag til årsbudsjett drift og økonomiplan 2017-2020

Vadsø kommune har over mange år vært preget av svært anstrengt driftsøkonomi og tiltakende, høyt gjeldsnivå. Dette er forhold som vil prege utviklingen og handlingsrommet i aktuell planperiode.
Les mer
 
 
 
 

Kommunal planstrategi 2016-2019

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 10-1 skal alle kommuner utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest 1 år etter at det nye kommunestyret er konstituert. For Vadsø kommune innebærer dette at Kommunal planstrategi for Vadsø 2016-2019 må være vedtatt av kommunestyret senest 15.10 2016.
Les mer
 
 
 
 

Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016

Rådmannens forslag Årsbudsjett 2016, økonomiplan 2016-2019 legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11,0 mill. Da er også inndekking av tidligere års merforbruk (kr 5,9 mill fra 2014) hensyntatt i sin helhet. For økonomiplanen for øvrig legges det fram forslag som tilsier et regnskapsmessig mindreforbruk varierende fra kr 14,9 mill (2017) til kr 10,4 mill (2019).
Les mer
 
 
 
 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2018-2021

Her finner du rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2018-2021
Les mer
 
 
 
 

Boligpolitisk handlingsplan

Her finner du boligpolitisk handlingsplan for Vadsø kommune vedtatt av kommunestyret 6. november 2014.
Les mer
 
 
 
 
Kommunal plan for anlegg og friluftsliv

Kommunal plan for anlegg og friluftsliv

Etter regelverket er kommunene forpliktet til å lage en tematisk ”Kommunal plan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv”. En slik politisk vedtatt plan er en forutsetning for tildeling av spillemidler.
Les mer
 
 
 
Kvalitetsplan for skolene 2014-2017

Kvalitetsplan for skolene 2014-2017

Vadsø bystyre vedtok handlingsplanen for kvalitet og kompetanse i grunnopplæringen 2009 -2010 i møte 30. april.
Les mer
 
 
 

Prosjektplan - Vurdering for læring

Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Prosjektplanen finner du her.
Les mer
 
 
 
 

Kommuneplan for Vadsø kommune

Samlet kommuneplan for Vadsø 2012-2024 finner du her.
Les mer
 
 
 
 
Plan for helse, rehabilitering og omsorg / HRO-plan

Plan for helse, rehabilitering og omsorg / HRO-plan

Vadsø kommune har utarbeidet en plan for Helse- rehabilitering- og omsorg (HRO) for perioden 2011 – 2020, med handlingsplan frem mot 2015.
Les mer
 
 
 

Overordnede eierskapsstrategier

Eierstyring i regi av Vadsø kommune
Les mer
 
 
 
 
Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan

Her finner du strategisk næringsplan for Vadsø kommune 2010 - 2017.
Les mer
 
 
 
Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige barn

Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige barn

Vadsø kommune har lang tradisjon i å ta imot flyktninger og asylsøkere. De siste årene har ca. 40 minoritetsspråklige barn årlig hatt plass i barnehagene. Barna har ulik bakgrunn når det gjelder alder, opprinnelsesland, oppholdstid i Norge og språklige ferdigheter. Mangfoldet gir nye utfordringer til barnehagepersonalet. Dette programmet er utviklet for å gi struktur, systematikk og langsiktighet ...
Les mer
 
 
 
Energi- og klimaplan for Vadsø kommune

Energi- og klimaplan for Vadsø kommune

Dette er Vadsø kommunes Energi- og klimaplan. Dette arbeidet er en handlingsplan for hvordan Vadsø kommune og dens innbyggere skal bidra i århundrets største utfordring, nemlig å snu utviklingen av utslipp som gir global oppvarming.
Les mer
 
 
 

Rapport: Frisklivssentral i Vadsø?

Rapport med utredning over hvilke behov og ressurser som finnes i Vadsø kommune.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik