Ungdata-undersøkelsen i Vadsø 2013

På oppdrag fra Vadsø kommune gjennomfører NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og Kompetansesenter rus – region nord (KoRus Nord) en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår.
Les mer
 
 
 
 

Rusprosjektet godt i gang

Rusprosjektet i Vadsø kommune har kommet godt i gang og nå foreligger prosjektplanen. Der finner du både litt om bakgrunn, overordnede mål, organisering og omfang av prosjektet. Kommunen ønsker mer fokus på rus i de enheter som har rusproblematikk som et av sine arbeidsområder.
Les mer
 
 
 
 
Rusprosjekt i Vadsø kommune

Rusprosjekt i Vadsø kommune

Arbeid med rusproblematikk har fått høyt fokus i kommunen gjennom et rusprosjekt som går over to år fra september 2012.
Les mer
 
 
 

Styrket fokus på rusmiddelmisbrukere - Kompensasjonsordning for tillitspersoner etablert

Vadsø kommune har med støtte og godkjenning fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Finnmark etablert en kompensasjonsordning for tillitspersoner i Vadsø kommune. De som blir engasjert som tillitspersoner har til oppgave å bistå rusmiddelmisbrukere i Vadsø kommune, altså å gi brukeren støtte til å bli en aktiv aktør i eget liv.
Les mer
 
 
 
 

Fengselshelsetjeneste

Vadsø kommune har i henhold til kommunehelsetjenesteloven og i en overenskomst med Kriminalomsorgen, Vadsø fengsel, et ansvar for å yte 1. Linjes helsetjenester for de innsatte. For å møte disse behovene har kommunen gjennom tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet ansatt en sykepleier i full stilling.
Les mer
 
 
 
 

Psykiatri og fengsel

Vårt samfunn er stadig i endring og vi opplever at også lokalmiljøene preges av dette. Psykiatri og rus er blitt et omdiskutert tema og er noe som preger oss mer og mer. I en samhandling mellom Sosial- og helsedirektoratet, regionalt helseforetak og kommunene, ble det i 2005 tatt initiativ til et prosjekt som blant annet tok sikte på å kartlegge situasjonen innen psykiatribehov blant innsatte i f ...
Les mer
 
 
 
 

Aktivitetskolen

Er et behandlingstilbud til familier med overvektige barn mellom 6 - 12 år Formålet med Prosjektet er blant annet å utvikle og evaluere to ulike behandlingsmetoder.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik