Rådmannens forslag til årsbudsjett drift og økonomiplan 2017-2020

Vadsø kommune har over mange år vært preget av svært anstrengt driftsøkonomi og tiltakende, høyt gjeldsnivå. Dette er forhold som vil prege utviklingen og handlingsrommet i aktuell planperiode.
KOSTRA gir et bilde på at Vadsø kommune bruker mer ressurser pr tjenesteområde enn sammenlignbare kommuner (gruppe 12). Dette har nok flere forklaringer men det er nok gjennomgående riktig at kommunens tjenestenivå er relativt høyt på tross av at de grunnleggende finansieringsmekanismene (skatt- og rammeoverføringen) ikke gir rom for et slikt nivå. Vadsø kommune er en netto overføringskommune (ca 110% av landsgjennomsnittet) men er den kommunen i Finnmark som får minst i statlige overføringer. Utvikling og opprettholdelse av et høyt tjenestenivå på tross av dette må derfor sees i sammenheng med andre finansielle tilførsler som f eks bosettingsinntekter og eiendomsskatt.
 
Kommuneproposisjonen våren 2016 varslet et nytt inntektssystem med virkning fra og med 2017. Det nye inntektssystemet ga svært uheldige utslag for Vadsø kommune. Innføringen av et differensiert basisledd medfører at Vadsø kommune nominelle vekst i inntektsramma fra 2016 til 2017 vil være ca 1,7%. Dette innebærer i realiteten en negativ realvekst. Differensieringen gjøres med basis i kommunens bosettingsmessige konsentrasjon. Det forutsettes med andre ord at Vadsø kommune sentraliserer sin tjenesteproduksjon i tråd med dette.
 
Kommunestyret vedtok i november 2015 å redusere det bosettingsnivået Vadsø kommune har hatt over mange år. I 2016 skulle bosettingen reduseres (fra 90 pr år) til 70 og ytterligere reduksjon til 50 for årene 2017-2019. En slik reduksjon vil innebære et bortfall av betydelige inntekter som må kompenseres også ved nedtrekk av tjenestenivå utover de som er direkte knyttet til bosettingsvirksomheten. Nå har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) likevel anmodet Vadsø kommune om en bosetting på 70 personer i 2017 som skal underlegges politisk behandling.
 
Videre er det også i Statsbudsjettet for 2017 foreslått en omlegging av tilskuddene for bosetting av enslige mindreårige. Dette forslaget oppfattes å være svært gunstig for Vadsø kommune og vil kunne representere betydelige merinntekter. Det er imidlertid uttrykt stor motstand mot denne omleggingen i kommunene og potensielle merinntekter er av rent risikomessige årsaker ikke inntatt i årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. Stortingets faktiske budsjettvedtak vil avventes og administrasjonen følger dette opp med en ev umiddelbar reguleringssak til kommunestyret.
 
Vadsø kommunes netto lånegjeld pr innbygger er betydelig over gjennomsnitt både i Finnmark, kommunegruppe 12 og landet. Dette representerer allerede betydelige økonomiske utfordringer samt at det gir noen risikomessige perspektiver som kommunen må ta til etterretning. Kombinasjonen av høy gjeldsgrad og negativ realvekst i rammeoverføringene må føre til reduksjon/konsentrasjon av tjenestenivåer som underbygger gjeldsbetjeningsevnen fremover. Ny skolestruktur og nye PU-boliger er eksempler på investeringer som representerer nødvendige, betydelige underliggende driftsbesparelser. I planperioden vil det være nødvendig å bringe fram ytterligere slike prosjekter.

Sist endret av Arne Lindbach, 27-10-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik