Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016

Rådmannens forslag Årsbudsjett 2016, økonomiplan 2016-2019 legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11,0 mill. Da er også inndekking av tidligere års merforbruk (kr 5,9 mill fra 2014) hensyntatt i sin helhet. For økonomiplanen for øvrig legges det fram forslag som tilsier et regnskapsmessig mindreforbruk varierende fra kr 14,9 mill (2017) til kr 10,4 mill (2019).
Forslaget representerer en mulighet til å bygge opp og utvikle en økonomisk robusthet som har vært fraværende i Vadsø kommune over lang tid. Det er nødvendig gitt den risikoen som ligger til forhold som f eks renteutvikling, demografi,ressurskrevende brukere, barnevern mm. Erfaringsvis har våre regnskapsmessige resultater de senere år variert fra et merforbruk på kr 7,0 mill (2013) til et mindreforbruk på kr 6,4 mill (2011).  Å ha en driftsrelatert økonomisk reserve i størrelsesorden kr 20-25 mill gir et godt grunnlag for å håndtere uventede ressurspådrag og legge til rette for nødvendige omstillinger.
 
Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 skal være- og er langt på veg et produkt av de mål og strategier som er nedfelt i ulike kommunale planer med Kommuneplan 2012-2024 som overordnet og retningsgivende.  Underveis i målforfølgelsen er det viktig å evaluere utviklingen.
 
Kommunebarometret er en årlig undersøkelse som gir innspill på hvilke områder kommunen har særlige utfordringer. Også i utkast til Årsbudsjett 2016, Økonomiplan 2016-2019 har denne styringsinformasjon vært lagt til grunn for tiltak og prioriteringer.

Sist endret av Arne Lindbach, 06-11-2015
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik