Varsel om oppstart av planarbeid for Vestre Solvarden hyttefelt

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Vestre Solvarden - Vestre Jakobselv - Vadsø kommune
 
I tråd med plan- og bygningsloven §12-8 varsles igangsettelse av detaljregulering av fritidsbebyggelse ved Vestre Solvarden i Vestre Jakobselv, omtalt som H1 i kommuneplanens arealdel. Planen skal ende opp i et forslag til detaljregulering for området. Planen utarbeides på vegne av Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) som er forslagsstiller. Rambøll er konsulent for planoppdraget.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye fritidsboliger.
Planområdet er på ca. 1022 daa og omfatter Fefo-grunn og noen private festetomter. Kommuneplanens arealdel tillater inntil 40 nye hytter. Antall enheter vil avklares nærmere i planprosessen.
 
Tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel, og er konsekvensutredet i forbindelse med siste revisjon. Kommunen vurderer derfor at det ikke faller inn under det saklige virkeområdet til Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.
 
De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til Rambøll, Kongleveien 45, 9510 Alta, evt. på e-post til alta@ramboll.no innen 01.09.15.
 
Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til roy.ugseth@ramboll.no.
 
 
 

Sist endret av Jørn Henrik Hansen-Schanche, 29-06-2015
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik