Kirkevalget 2015

Kirkevalget er i år 13. og 14. september samtidig som kommunestyre- og fylkestingvalget.
Stemmerett
Stemmerettsalderen er 15 år. Stemmeberettigede er alle medlemmer av Den norske kirken som bor i soknet, og som har fylt 15 år innen utgangen av valgåret.
 
Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer - bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning.

Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder:
Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år
Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)
Gudstjenester
Kirkemusikk
Ofringer
Utleie av kirken
Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop
Samarbeid med frivillige
Langsiktig planlegging av menighetens arbeid
 
Har man noen innflytelse i menighetsrådet?
Som medlem i menighetsrådet får du mulighet til å fremme saker du selv synes er viktige, og påvirke kirkens arbeid i ditt lokalsamfunn.
Du kan engasjere deg på felt du interesserer deg for. En undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet. 85 prosent synes vervet er mer eller like tilfredsstillende som de hadde forvente
 
Valgbarhet
Valgbar til menighetsrådet og pliktig til å ta imot valg er enhver som har rett til å stemme ved valget og som senest i det år det stemmes vil ha fylt 18 år. Rett til å kreve seg fritatt for valg har den som har fylt 65 år før valgperioden tar til, den som har gjort tjeneste som medlem av menighetsråd de siste 4 år og den som påberoper seg hindring som valgstyret godkjenner.
 
 
Nominasjonskomité
Nominasjonskomiteen er oppnevnt av det nåværende menighetsråd og skal jobbe med å finne kandidater til kirkevalget. Forslag til kandidater leveres til nominasjonskomiteen før 8. april, på  menighetskontoret, amtmannsgate 1B.
 
 
Kandidatlister
Alle som er valgbar kan fremme en annen kandidatliste enn den som nominasjonskomiteen oppnevnt av det nåværende menighetsråd fremlegger. Forslag til kandidatlister skal være kommet inn til valgstyrets leder senest 1.mai 2015, skal være egenhending underskrevet av minst 10 stemmeberettigede forslagsstillere, skal tydelig angi: hvilket valg det gjelder, med navn på sokn samt valgdager, navnene på forslagstillere, og evt. ha gruppens navn som overskrift før kandidatenes navn, skal angi tillitsvalgt blant forslagstillerne som valgstyret kan henvende seg til ved forhandliger om listeforslaget, skal ha forespurte kandidater oppført med fullt navn, alder og yrke, bør ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn, skal settes opp i prioritert rekkefølge, bør ha minst 20 % representasjon av kandidater under 30 år.
Kandidatlister må ha minimum 11 kandidater. Som vedlegg til kandidatlisten skal det følge en fortegnelse over kandidatenes fødselsdato samt kontaktinfo til kandidatene. Forslagstillere kan også stå som kandidater på den samme listen.
 

Sist endret av Arne Lindbach, 12-03-2015
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik