Distriktskommuner med partnerskap på kunnskapsutvikling

Et bredt partnerskap i distrikts-Norge er nå under oppseiling. Det handler om å få til like gode forutsetninger for kunnskapsutvikling som i sentrale strøk. - Kunnskap er motoren for utvikling, også i distriktene. Uten kompetanse kan vi ikke utvikle næringslivet, utnytte mulighetene vi har og ruste opp offentlig sektor, sier ordfører Svein Dragnes.
Ordfører Svein DragnesOrdføreren i Vadsø kommune stiller seg sammen med ordførere over hele landet i bresjen for det landsomfattende partnerskapet. Dragnes peker på at staten må ta et stort ansvar for å få fortgang på utviklingen.
- Nå må distriktene rustes opp for å kunne ta del i kunnskapssamfunnet, og tilby reelle muligheter for livslang læring, sier Dragnes.

Studiesenteret.no
Det er gjennom medlemsskapet i Studiesenteret.no at partnerskapet nå kommer på banen. Studiesenteret.no er Norges eneste nasjonale nettverk av studiesentra og opplæringssentra som gir folk i distriktene tilgang på høyere utdanning der de bor. Det unike nettverket vokser raskt og omfavner snart 100 norske kommuner.

- Vi har utviklet et forslag sammen som betyr at staten bidrar med ressurser til vårt offentlige nettverk. Får vi til et partnerskap der kommuner, fylker og staten går sammen, kan vi løse en av de viktigste utfordringene vi har i distrikts-Norge, sier Dragnes.
Studiesenteret Vadsø ble etablert i 1997. Fram til 2001 var Studiesenteret Vadsø med i et prosjekt i regi av IT Fornebu med målsetning å etablere et landsdekkende nettverk av studiesentre under navnet IT Fornebu Knowation. Da dette ble avviklet i 2001 ble Studiesenteret Vadsø med i kompetansenettverket Studiesenteret.no som da var under oppstart og den gang hadde i underkant av 10 medlemskommuner.
 
Studiesenteret Vadsø er fortsatt med i dette nettverket som nå er blitt landsdekkende og nærmer seg 80 medlemskommuner. I 2009 kan Studiesenteret Vadsø igjennom deltagelsen i Studiesenteret.no tilby totalt 60 studier/kurs. Antall studenter ved Studiesenteret Vadsø varierer fra år til år, i 2008 var det ved Studiesenteret Vadsø registrert totalt 124 studenter fordelt på 22 ulike studier/kurs.

Leder for studiesentret i Vadsø, Tom Markus Holsbø, fremholder at den største utfordringen både for nettverket Studiesenteret.no og Studiesenteret Vadsø er en langsiktig og forutsigbar finansiering, nettverket totalt sett er pr. i dag underfinansiert i forhold til den betydelige utdanningsaktiviteten.
- Selv om høgere utdanning ikke er et ansvar for kommunene, har medlemskommunene i nettverket, inklusive Vadsø kommune, bevisst valgt å ta ansvaret for å kunne gi et lokalt tilbud om høgere utdanning, sier Holsbø.

Fram til nå er det medlemskommunene selv som har finansiert hele satsningen på lokale studietilbud gjennom sine respektive lokale studiesentre og samarbeidet i nettverket Studiesenteret.no. Denne satsningen har vært gjort innenfor en allerede hardt presset kommuneøkonomi, fordi kommunene har sett en stor samfunnsverdi i det å kunne tilby lokalt tilrettelagte studietilbud. Dette er imidlertid et statlig ansvar og kommu-nene ønsker nå at staten tar dette ansvaret slik at også distriktsnorge skal få en likeverdig tilgang til utdanning og kompetanseheving som det sentrale strøk har. Ved å få til en statlig grunnfinansiering av nettverket og de lokale studiesentrene kan det skapes en langsiktig og forutsigbar driftssituasjon og ikke minst videreutvikling av et allerede bredt og godt utdanningstilbud for distriktsnorge. Dette vil være et meget godt og treffsikkert distriktspolitisk virkemiddel som vil bidra til kompetanse- og næringsutvikling i distriktene samt gjøre distriktene mer attraktive å bo i og flytte til.

60 millioner
For å kunne gi 100 norske distriktskommuner et bredt høgskoletilbud, spesielt myntet på voksne og mennesker i omstilling, har man beregnet en årlig kostnad på 60 millioner kroner.
- For dette kan vi sammen med våre høgskolepartnere produsere omlag 5.000 studenter. Det viser hvor effektivt denne nasjonale dugnaden kan gjøres, bare vi går sammen og utnyter de muligheter som nettverk, nye teknologier og samarbeid gir oss, avslutter Ordfører Svein Dragnes. 
 
Aktuelle lenker:

Sist endret av Arne Lindbach, 27-03-2009
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik