Den første tiden i Barnehagen

Informasjon til nye foreldre i Vadsø kommunale barnehager
1. OPPSTARTEN
 
Tilvenningsperioden
Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å f til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage, slik at alle parter opplever seg trygge på hverandre.

Det er vanlig å være i barnehagen sammen med barnet inntil tre dager. Undersøk på deres arbeidsplass om dere har rett til permisjon. Gjør avtaler med personalet om hvordan disse tre dagene skal brukes. Barn er ikke like. For noen kan det være viktig at mamma eller pappa er
tilstede hele dagen i tre dager, mens andre kanskje kan være alene i barnehagen en stund allerede den andre dagen.
 
Informasjonsutveksling
I løpet av tilvenningsdagene vil dere få mulighet til å snakke med personalet og utveksle viktig informasjon. Personalet vil informere om barnehagen, og dere vil få utdelt en del skriftlig informasjon som det er viktig at dere leser. Dere får også mulighet til å informere barnehagen om deres barn. Ting som kan være viktige å snakke om, er for eksempel spisevaner, søvnvaner, barnets helse (f. eks. allergier), påkledning osv. Si i fra om ting dere mener er viktig, og spør om alt dere lurer på !
 
Når barnet kommer til barnehagen
Personalet har ansvar for å ta godt imot barna når de kommer i barnehagen, og alle skal bli møtt i garderoben. Om høsten, når det er mange nye barn i barnehagen, kan det være hektisk på avdelingene, og mange barn som trenger litt ekstra omsorg. Personalet har da heller ikke rukket å bli godt kjent med de nye barna. Det er derfor viktig å ha en god dialog med personalet om hvordan dere ønsker at det skal være når dere kommer med barnet. For noen barn kan avskjeden med mamma og pappa være vanskelig, og for dere som foreldre kan det være vanskelig å vite hvordan situasjonen skal håndteres hvis barnet gråter og ikke vil at dere skal gå. Gjør klare avtaler med personalet om hvordan avskjeden skal takles. Dere må gjerne ringe til barnehagen etter en stund for å høre hvordan det går.
 
Når barnet skal hjem
Det er positivt hvis dere tar dere god tid når dere henter barnet. Snakk med personalet om hvordan barnet har hatt det. Noen barn forteller selv mye fra barnehagen, mens andre ikke sier så mye. Ofte skyldes dette rett og slett at barnet går ut fra at mamma og pappa vet alt som
skjer selv om de ikke er tilstede.

Av og til kan det hende at barnet gråter og ikke vil hjem når de blir hentet. Dette kan være en reaksjon fra barnet hvor det forsøker å beherske den nye virkeligheten og styre den selv, det kan være frustrasjoner fra dagen som slippes løs når mamma og pappa kommer, eller det kan være at barna rett og slett er slitne etter en lang dag i barnehagen. Andre barn igjen, er rett og slett ikke ferdige med å leke og vil gjerne få lov å være i barnehagen litt til.

Hentesituasjonen kan dermed av og til bli stressende fordi man som foreldre ofte har det travelt og gjerne vil komme seg hjem. Også her er det lurt å snakke med personalet om hvordan man skal gjøre det.
 
2. FORELDRESAMARBEID
 
Den daglige kontakten
Den daglige kontakten mellom hjem og barnehage er viktig. Når dere bringer og henter barnet, vil personalet stort sett ha tid til å ta imot beskjeder og utveksle informasjon. Om ettermiddagen når mellomvaktene har gått for dagen, kan det hende at personalet vil måtte prioritere de barna som ikke er hentet, og ikke har like god tid til å være i garderoben. Ta kontakt med personalet der de er.

Foreldresamtaler
Dere vil bli invitert til foreldresamtaler 2 ganger i året. Disse samtalene brukes til å drøfte spørsmål om barnets utvikling, og hvordan barnet og dere som foreldre opplever barnehagen. Det er anledning til å avtale flere samtaler ved ønske eller behov.
 
Foreldremøter
Barnehagen arrangerer 2 foreldremøter i året. Tema for møtene kan variere. Noen møter brukes til informasjon, planlegging og vurdering, mens andre møter kan være rene temamøter.

Det er ønskelig at dere foreldre kommer med innspill til barnehagen om hvordan dere ønsker at møtene brukes.
 
Foreldreråd, arbeidsutvalg, samarbeidsutvalg
Foreldrene i barnehagen utgjør foreldrerådet. Blant foreldrene velges det et arbeidsutvalg kalt AU, og representanter til barnehagens samarbeidsutvalg kalt SU. SU består av representanter fra foreldrene, personalet og eier.
 
3. SYKDOM OG SKADER
 
Generelle retningslinjer ved sykdom.
Barnets allmenntilstand avgjør om barnet bør være i barnehagen eller ikke, men også fare for smittespredning må tas med i betraktningen. Barn som kommer i barnehagen må være friske nok til å være ute. Barn som har feber må holdes hjemme til de er feberfri. Barn med øyebetennelse bør være hjemme ett døgn etter at behandling er startet for å unngå smittespredning. Barn med akutt diaré må holdes hjemme, også dette for å unngå smitte.
 
Informer barnehagen hvis barnet har smittsomme sykdommer slik at vi kan varsle andre foreldre. Hvis barnet blir syk i løpet av dagen, ringer vi til dere.

Medisinering.
Barnehagene har egne rutiner/prosedyrer når barn må ha medisin i barnehagen. Dette gjelder både reseptbelagt medisin og andre ting som øyedråper, hostesaft osv. Diskuter med lege/apotek om mulighet for å få medisin som bare skal gis morgen og kveld.
Barnehagen har nødvendig førstehjelpsutstyr/ medikamenter til behandling av akutte skader eller sykdom. Solkrem, stellekrem, kuldekrem, myggolje osv. må dere selv ta med.

Skader.
Dersom barnet skulle skade seg i barnehagen, ringer vi umiddelbart til dere. Skulle det være umulig å få tak i dere, vurderer vi om barnet bør tas med til lege. Ved alvorligere skader, eller skader der det kan være snakk om ettervirkninger (for eksempel tannskader), fylles det ut
skademeldingsskjema til forsikringsselskapet.

Barn med kroniske sykdommer.
Barnehagen skal kunne gi et godt pedagogisk tilbud til alle barn. Når barn av helsemessige årsaker har behov for særskilt oppfølging, er det viktig at barnehagen får mest mulig informasjon om dette så tidlig som mulig. Vi vil da kunne tilrettelegge barnehagetilbudet på best mulig måte.
 
 4. PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Mat.
Dere betaler kostpenger til barnehagen over barnehageregningen. For disse pengene kjøpes det inn drikke, lunsj og mat til et lite måltid på ettermiddagen. Dere må selv ha med frokost til de barna som ikke har spist hjemme. Dersom barnet har behov for spesiell mat på grunn av
allergier eller andre ting, må dere informere personalet om dette.

Klær.
Barna må ha med seg gode og funksjonelle klær i barnehagen. Vi er ute hver dag, og yttertøyet må holde barna varme og tørre. Dere må også ha med ekstra klær i tilfelle barna blir våte. Ha også med tøfler eller innesko. Det er lurt å merke alle klær. Barnehagen har ikke
erstatningsansvar hvis umerkede klær blir borte.
 
5. ANDRE OPPLYSNINGER

Åpningstid.
Barnehagen har åpent alle hverdager fra 07.30- 16.30, men kan etter avtale åpne 07.00. Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger vi 12.00. Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Da er barnehagen stengt. Planleggingsdagene står i skole/barnehageruta og kan variere noe fra år til år.

Taushetsplikt.
Personalet i barnehagen er etter Lov om barnehager § 21 underlagt taushetsplikt. Dette innebærer at vi ikke gir ut noen informasjon om deres barn til utenforstående med mindre dere har gitt skriftlig samtykke til dette.

Sist endret av Arne Lindbach, 04-06-2014
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik