Lokal forskrift om anløpsavgift for Vadsø Havn KF

Ikrafttredelse: 01.01.2012 Gjelder for: Vadsø Havn KF Hjemmel: LOV-2009-04-17-19-§25, FOR-2010-12-20-1762
INNHOLD
§ 1. Virkeområde
§ 2. Avgiftsplikt
§ 3. Kostnader som dekkes av anløpsavgiften
§ 4. Beregning av anløpsavgiften
§ 5. Regulativ for anløpsavgift
§ 6. Opplysningsplikt
§ 7. Ansvarsforhold
§ 8. Klage
§ 9. Ikrafttredelse
------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
Hjemmel: Fastsatt av havnestyre for Vadsø Havn KF, sak 107/2011 og godkjent av Vadsø kommunestyre, med hjemmel i lov av 17.
april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 25, og forskrift av 20. desember 2010 nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift.

§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder for Vadsø Havn som beregner og innkrever anløpsavgift med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 25.

§ 2 Avgiftsplikt
Fartøy som anløper havn i Vadsø Havn sitt sjøområde skal betale anløpsavgift til Vadsø Havn. Anløpsavgiften skal ilegges per anløp. Med et anløp menes en inn- og utseiling til havn. Ved flere anløp til havn i løpet av samme døgn, ilegges avgift kun en gang. Et døgn beregnes fra ankomst. Ankring eller stopp innenfor Vadsø Havn sitt sjøområde for ilandsetting av gods eller passasjerer, er anløp og anløpsavgift beregnes på vanlig måte.

Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er: 
    a)  Fartøy med største lengde under 15 meter 
    b)  Bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting 
    c)  Orlogsfartøy, norske og utenlandske 
    d)  Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i Vadsø Havns avgiftsområde 
    e)  Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losser eller tar om bord         passasjerer 
    f)  Politiets, Brannvesenets, Redningsselskapets fartøyer 
    g)  Andre fartøy som har oppdrag for Vadsø Havn innenfor VHs avgiftsområde 
    h)  Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet

§ 3 Kostnader som dekkes av anløpsavgiften
Anløpsavgiften skal bare dekke kommunens kostnader knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i eller i medhold av havne-og farvannsloven.
Dette kan være kostnader til navigasjonsinnretninger, investeringer og vedlikehold i farleden.
Fjerning av hindring i farvannet, oppsynsfunksjoner, isbryting og fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter.
Felleskostnader til administrasjon skal beregnes og fordeles slik at anløpsavgiften bare belastes sin relative andel av felles kostnadene.

§ 4 Beregning av anløpsavgiften
Anløpsavgiften beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 1969. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av Vadsø Havn, basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.

§ 5 Regulativ for anløpsavgift
Alle fartøy med unntak av de som er nevnt i §2 a-h betaler anløpsavgift etter oppsatt regulativ og prisliste.

§ 6 Opplysningsplikt
Vadsø Havn kan kreve kopi av dokumentasjon for å kunne oppfylle offentlige statistikkrav.
Havnebrukere og private kai eiere plikter å gi Vadsø Havn de opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å kontrollere, beregne og innkreve anløpsavgift.

§ 7 Ansvarsforhold
Rederen og agenten svarer solidarisk for anløpsavgiften, jf. Lov om havner- og farvann, § 25 fjerde ledd.
Skyldig anløpsavgift er tvangsgrunnlag for utlegg.
Krav som Vadsø Havn har mot reder har panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven).
Ved forsinket betaling av anløpsavgift svares forsinkelsesrente etter Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

§ 8 Klage
Enkeltvedtak som treffes etter forskriften kan påklages etter bestemmelsene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak fattet av Vadsø Havn.

§ 9 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2012. 

Sist endret av Arne Lindbach, 28-01-2014
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik